Dagsorden 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GSB 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som afholdes: 
Tirsdag den 14. november 2023 kl. 19:00 i GIC – Trim lokalet på 2. sal 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen iht. vedtægternes § 8, indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Udvalgsformændenes beretninger. 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode. 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode): 

a) Formand (lige år) 
b) Kasserer (ulige år) 
c) Bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
d) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
e) Valg af suppleanter 

8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter jfr. vedtægternes § 13 

9. Eventuelt. 

 
Ad. 2 & 3 – Alle beretninger bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden 5 dage før. 

Til dette års generalforsamling er flg. på valg til bestyrelsen: 

Kasserer Jens Madsen – villig til genvalg 

Frank Reinholdt – ikke villig til genvalg 

Tina Donnerstag – villig til genvalg 

Jes Sørensen – ikke villig til genvalg 

 
Følgende er ikke på valg til bestyrelsen ved årets generalforsamling: 

Formand Tomas Kudsk 

Pernille Brinch 

Sven-Erik Hørmann 

Oliver Barsholm 

Brian da Costa Carlsen 

Heidi Rostholm 

 
Kritiske revisorer og Revisorsuppleanter: 

Klaus Sommer er som kritisk revisor ikke på valg (blev genvalgt i 2022). Øvrige revisorposter blev ikke besat ved generalforsamlingen i 2022 og der har ikke meldt sig kandidater siden da. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Kan sendes til kontor@grevebadminton.dk

 
Valgbare er aktive medlemmer samt passive medlemmer indstillet til valg af den siddende bestyrelse. Valgbarhed forudsætter, at man er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Valgbarhed forudsætter desuden, at man er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt har meddelt tilsagn om modtagelse af valg. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Greve Strands Badmintonklub 
 
kontor@grevebadminton.dk 
https://grevebadminton.dk https://www.grevebadminton.dk/page/vedtaegter